Nowy Strzeszyn Nowy Strzeszyn

Polityka prywatności

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest AREA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-616, ul. Wołyńska 10/1 tel. 570 70 70 39.

2. W AREA DEVELOPMENT Sp. z o.o. nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych na adres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres sprzedaz@areadevelopment.pl.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:

a)     marketingu projektów budowlanych realizowanych przez grupę AREA DEVELOPMENT - na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);  dane będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia zgody; posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b)     podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zawarcia umowy, lub cofnięcia żądania, o którym mowa powyżej, 

c)     umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.); dane przetwarzane będą w tym celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu  z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

4. Pani/Pana dane są udostępniane podmiotom współpracującym z AREA DEVELOPMENT  Sp. z o.o. oraz spółkami z grupy kapitałowej AREA DEVELOPMENT w celu administrowania serwisami internetowymi spółki, mogą być także udostępniane innym spółkom z grupy kapitałowej AREA DEVELOPMENT.

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych.  W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych może Pani / Pan także domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach, w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, może Pani / Pan żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, może Pani / Pan zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do otrzymania tych danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich, lub - o ile będzie to technicznie możliwe - żądania przesłania ich innemu administratorowi.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa 00-193, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane podlegają profilowaniu w celu przesyłania informacji marketingowych zgodnych z Pani/Pana zainteresowaniem.

 

Spółki z grupy kapitałowej AREA DEVELOPMENT:

  • Area Nowy Strzeszyn Kasprowicz sp.k.  
  • Area Murawa sp. z o.o.
  • Area Palacza Kasprowicz sp.k.
  • Area Ustronie Kasprowicz sp. k.
Wybierz interesujące Cię mieszkania
i zapytaj nas o ofertę